Säännöt

TOIMINTASÄÄNNÖT

I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1 §

Yhdistyksen nimi on Oulaisten Huima ry.

 Yhdistyksen kotipaikka on Oulaisten kaupunki Oulun läänissä.

 Yhdistys on perustettu marraskuun 24. päivänä 1909 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

 Seuran kieli on suomi.

 Seuran toiminta-alueena on Oulaisten kaupunki.

II Seuran tarkoitus

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeiden mukaisesti.

III Tarkoituksen toteuttaminen

3 §

Tarkoitustaan seuraa toteuttaa:

1.Tarjoamalla jäsenilleen

 • kilpailutoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • nuorisotoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • kuntoliikuntaa
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintaansa seura tukee:

1. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

2. Hankkimalla varoja(aatteellisen toimintansa tukemiseksi) järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä, arpajaisia ja yhdistyksen toimitilan vuokrausta, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

IV Seuran jäsenet

4 §

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

6 §

Johtokunnan tehtävänä on päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin seuran tarkoitusta. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

V Liittymis- ja jäsenmaksut

7 §

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous.

VI Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

8 §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokousta

 • sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 • seuran virallisen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella

9 §

Kevätkokouksessa käsitellään:

1.Kokouksen avaus

2.Valitaan kokoukselle

 1. puheenjohtaja
 2. sihteeri
 3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. ääntenlaskijat

3.Todetaan

 1. läsnäolijat
 2. äänioikeutetut jäsenet

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6.Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7.Käsitellään johtokunnan esittämät ja jäsenten 10:§ mukaisesti vireille panemat muut asiat

8.Kokouksen päättäminenSyyskokouksessa käsitellään

1.Kokouksen avaus

2.Valitaan kokoukselle

 1. puheenjohtaja
 2. sihteeri
 3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. ääntenlaskijat

3.Todetaan

 1. läsnäolijat
 2. äänioikeutetut jäsenet

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6.Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

 1. toimintasuunnitelma
 2. talousarvio

7.Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutusutaan seuran puheenjohtajaksi

8.Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle

9.Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10.Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

11.Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

12.Valitaan seuran edustajat niiden järjestöjen vuosi- ym. kokouksiin, joissa seura on jäsenenä

13.Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

14.Kokouksen päättäminen

10 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioita, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

11 §

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

12 §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

VII Seuran hallinto

13 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan.

Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsevat seuran kokous hänen sijaansa toisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoitusten ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
 5. Vastaa seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 6. Vastaa liikuntajärjestöjen sääntöjen ja ohjeiden asettamista velvoitteista.
 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
 8. Pitää jäsenluetteloa.
 9. Hoitaa seurantaloutta.
 10. Hoitaa seuran tiedotus toimintaa.
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 12. Tarvittaessa valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
 14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta

14 §

Seuran toimta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

15 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimikirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

VII Muita määräyksiä

16 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

17 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava vähintään kolmen neljäsosan äänten enemmistön äänestyksessä annetuista äänistä.

18 §

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

19 §

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatuksesta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

21 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.